(สำเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผธก.ขส.ทบ. โทร.๙๔๕๒๘
ที่ กห ๐๔๔๔.๒ / ๑๖๖                                วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๒
เรื่อง ซักซ้อมการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

เรียน จก.ขส.ทบ. (ผ่าน กกพ.ขส.ทบ.)

                       ๑. สบ.ทบ. แจ้งประสานเรื่องการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ สำหรับนายทหาร-
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้าง จากเดิม ต้องมีหนังสือนำหน่วยพร้อมหลักฐาน ให้
กำลังพลนำไปทำบัตรที่ กปบ.สบ.ทบ. ชั้น ๒ เปลี่ยนเป็น ไม่ต้องมีหนังสือนำหน่วย และสามารถ
ทำบัตรได้ทุกวัน เพียงแต่ใช้หลักฐานดังต่อไปนี้.-
                            ๑.๑ กรณีบัตรหมดอายุ หรือ ทำบัตรใหม่
                                 ๑.๑.๑ คำขอมีบัตร แบบ ทบ. ๑๐๑-๑๐๖
                                 ๑.๑.๒ แบบ ทบ. ๑๐๑-๑๐๓-๑
                                 ๑.๑.๓ คำสั่ง เลื่อนยศ (นายทหารสัญญาบัตร ใช้คำสั่ง กห., นายทหาร-
                                          ประทวนใช้คำสั่ง ทบ.)
                                 ๑.๑.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
                                 ๑.๑.๕ ต้องนำบัตรเก่าไปด้วย (เว้นกรณีทำบัตรใหม่)
                            ๑.๒ กรณีบัตรสูญหาย
                                 ๑.๒.๑ คำขอมีบัตร แบบ ทบ. ๑๐๑-๑๐๖
                                 ๑.๒.๒ แบบ ทบ. ๑๐๑-๑๐๓-๑
                                 ๑.๒.๓ สำเนาใบแจ้งความ
                                 ๑.๒.๔ คำสั่ง เลื่อนยศ (นายทหารสัญญาบัตร ใช้คำสั่ง กห., นายทหาร-
                                          ประทวน ใช้คำสั่ง ทบ.)
                                 ๑.๒.๕ เงินค่าธรรมเนียม ๕๐.- บาท
                                 ๑.๒.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน
                            ๑.๓ กรณีเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
                                 ๑.๓.๑ คำขอมีบัตร แบบ ทบ. ๑๐๑-๑๐๖
                                 ๑.๓.๒ แบบ ทบ. ๑๐๑-๑๐๓-๑
                                 ๑.๓.๓ ประกาศ กห.(นายทหารสัญญาบัตร),ประกาศ ทบ.(นายทหาร-
                                          ประทวน หรือ ลูกจ้าง) ให้เปลี่ยนชื่อและหรือสกุล
                                 ๑.๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
                                 ๑.๓.๕ ต้องนำบัตรเก่าไปด้วย
                       ๒. เห็นควรดำเนินการดังนี้
                            ๒.๑ ให้ นขต.ขส.ทบ. และ นขต.บก.ขส.ทบ. แจ้งให้กำลังพลทราบ
และถือปฏิบัติตามที่ สบ.ทบ. แจ้งให้ทราบ
                            ๒.๒ สำเนาให้ นขต.ขส.ทบ. และ นขต.บก.ขส.ทบ. ทราบ
                       จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ในอำนาจของ จก.ขส.ทบ. ซึ่ง
มอบให้ รอง จก.ขส.ทบ.(๒) อนุมัติ ตามคำสั่ง ขส.ทบ.ที่ ๔๘/๒๕๕๐ ลง ๑๙ เม.ย.๕๐

  (ลงชื่อ)พ.ท.ธรากร ไชยมะโน
       (ธรากร ไชยมะโน)
        หน.ผธก.ขส.ทบ.      - อนุมัติในข้อ ๔
        รับคำสั่ง จก.ขส.ทบ.
(ลงชื่อ) พ.อ.อภิชัย เชียงอารีย์
            รอง จก. ขส.ทบ.(๒)
               ๒๕ ส.ค. ๕๒

เรียน จก.ขส.ทบ.(ผ่าน รอง จก.ขส.ทบ.(๒))
        - เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๒
     (ลงชื่อ) พ.ท.ไชยสิทธิ์ ปิยะมาตย์
                  หน.แผนกปกครอง ฯ ทำการแทน
                  หก.กกพ.ขส.ทบ.
                    ๒๕ ส.ค. ๕๒