บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหาร เริ่มใช้ 1 เมษายน 2554
KS16 พ๑ พ๒ ป๑ ป๒ ป๓ น๑ น๒ น๓ น๔ น๕ น๖ น๗ น๘ น๙
37     19,520                      
36.5     19,260         korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
36     19,020         korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
35.5     18,770         korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
35     18,530     26,990   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
34.5     18,270     26,630   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
34     18,020     26,270   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
33.5     17,790     25,890   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
33     17,540     25,530   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
32.5     17,290     25,160   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
32     17,050 23,400   24,800   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
31.5     16,790 23,090   24,440   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
31     16,540 22,790   24,070   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
30.5     16,290 22,490   23,700   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
30   15,290 16,040 22,180   23,340   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
29.5   15,060 15,800 21,880   22,980   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
29   14,810 15,540 21,550   22,600   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
28.5   14,560 15,290 21,250   22,230   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
28   14,320 15,060 20,950   21,880   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
27.5   14,060 14,810 20,640   21,500   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
27   13,820 14,560 20,330   21,140   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
26.5   13,570 14,320 20,030   20,770   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
26   13,310 14,060 19,720 26,990 20,400   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
25.5   13,070 13,820 19,420 26,630 20,040   korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
25 6,050 12,810 13,570 19,100 26,270 19,660                
24.5 5,920 12,560 13,310 18,790 25,890 19,300                
24 5,810 12,330 13,070 18,480 25,530 18,950     49,830          
23.5 5,690 12,090 12,810 18,190 25,160 18,590     49,010          
23 5,580 11,860 12,560 17,880 24,800 18,230     48,200          
22.5 5,440 11,630 12,330 17,570 24,440 17,890     47,380          
22 5,340 11,400 12,090 17,270 24,070 17,550     46,560          
21.5 5,220 11,180 11,860 16,960 23,700 17,200     45,750          
21 5,100 10,970 11,630 16,650 23,340 16,880     44,930          
20.5 4,980 10,760 11,400 16,340 22,980 16,550     44,130          
20 4,870 10,540 11,180 15,540 22,600 16,240 28,880 35,220 43,300 53,080        
19.5 4,740 10,280 10,970 15,290 22,230 15,920 28,430 34,680 42,620 52,260        
19 4,620 10,070 10,760 15,060 21,880 15,610 27,960 34,110 41,930 51,450 62,760      
18.5 4,510 9,910 10,540 14,810 21,500 15,290 27,490 33,560 41,250 50,640 61,800      
18 4,400 9,710 10,280 14,560 21,140 15,000 27,030 33,000 40,560 49,830 60,830      
17.5 4,270 9,520 10,070 14,320 20,770 14,680 26,580 32,450 39,880 49,010 59,870      
17 4,160 9,330 9,910 14,060 20,400 14,380 26,120 31,880 39,190 48,200 58,890      
16.5 3,900 9,150 9,710 13,820 20,040 14,070 25,660 31,340 38,500 47,380 57,930      
16 3,670 8,970 9,520 13,570 19,100 13,770 25,190 30,790 37,830 46,560 56,960 67,560    
15.5 3,550 8,800 9,330 13,310 18,790 13,470 24,730 30,220 37,130 45,750 56,000 66,440    
15 3,470 8,590 9,150 13,070 18,480 13,160 24,270 29,680 36,450 44,930 55,010 65,310    
14.5 3,360 8,430 8,970 12,810 18,190 12,840 23,820 29,110 35,760 44,130 54,050 64,200    
14 3,270 8,260 8,800 12,560 17,880 12,530 23,370 28,560 35,090 43,310 53,090 63,070 67,560  
13.5 3,150 8,100 8,610 12,330 17,570 12,240 22,920 28,030 34,430 42,490 52,120 61,950 66,440  
13 3,070 7,950 8,450 12,090 17,270 11,920 22,490 27,480 33,770 41,670 51,140 60,840 65,310  
12.5 2,970 7,790 8,290 11,860 16,960 11,620 22,040 26,980 33,140 40,890 50,170 59,710 64,200  
12 2,890 7,640 8,120 11,630 16,650 11,310 21,620 26,460 32,510 40,100 49,220 58,590 63,070  
11.5 2,830 7,480 7,960 11,400 16,340 11,000 21,190 25,970 31,900 39,360 48,290 57,480 61,950  
11 2,730 7,330 7,800 11,180 16,030 10,700 20,780 25,470 31,290 38,620 47,390 56,380 60,840  
10.5 2,670 7,210 7,630 10,970 15,720 10,440 20,360 24,970 30,690 37,880 46,470 55,270 59,710  
10 2,610 7,050 7,460 10,760 15,440 10,190 19,970 24,490 30,100 37,120 45,550 54,170 58,590  
9.5 2,540 6,920 7,290 10,540 15,140 9,960 19,580 24,010 29,510 36,410 44,680 53,060 57,480 70,930
9 2,460 6,790 7,140 10,350 14,850 9,700 19,200 23,550 28,930 35,690 43,810 51,960 56,380 69,810
8.5 2,400 6,650 6,970 10,150 14,570 9,440 18,810 23,080 28,350 34,980 42,950 50,870 55,270 68,690
8 2,330 6,530 6,800 9,950 14,310 9,210 18,440 22,620 27,800 34,270 42,070 49,760 54,170 67,560
7.5 2,250 6,400 6,630 9,740 14,030 8,970 18,060 22,170 27,230 33,550 41,190 48,670 53,060 66,440
7 2,180 6,270 6,470 9,540 13,760 8,740 17,690 21,710 26,660 32,850 40,310 47,580 51,960 65,310
6.5 2,120 6,160 6,300 9,340 13,500 8,540 17,310 21,240 26,100 32,110 39,440 46,500 50,870 64,200
6 2,040 6,050 6,140 9,140 13,230 8,340 16,920 20,790 25,530 31,400 38,570 45,410 49,760 63,070
5.5 1,970 5,920 5,970 8,930 12,970 8,130 16,570 20,320 24,960 30,700 37,700 44,340 48,670 61,950
5 1,890 5,810 5,810 8,740 12,730 7,940 16,190 19,860 24,400 29,980 36,820 43,250 47,580 60,840
4.5 1,820 5,690 5,690 8,540 12,470 7,730 15,800 19,410 23,830 29,280 35,950 42,190 46,500 59,710
4 1,760 5,580 5,580 8,340 12,220 7,530 15,430 18,950 23,270 28,560 35,090 41,140 45,410 58,590
3.5 1,700 5,440 5,440 8,130 11,960 7,320 15,050 18,470 22,700 27,850 34,220 40,090 44,340 57,480
3 1,630 5,340 5,340 7,940 11,700 7,140 14,660 18,010 22,140 27,160 33,360 39,090 43,250 56,380
2.5 1,550 5,220 5,220 7,730 11,450 6,970 14,300 17,560 21,550 26,460 32,510 38,060 42,190 55,270
2 1,500 5,100 5,100 7,530 11,200 6,800 13,910 17,100 20,990 25,770 31,650 37,060 41,140 54,170
1.5 1,430 4,980 4,980 7,320 10,950 6,630 13,530 16,640 20,420 25,080 30,820 36,070 40,090 53,060
1 1,360 4,870 4,870 7,140 10,350 6,470 13,160 16,190 19,860 24,400 29,980 35,090 39,090 51,960
KS16 พ๑ พ๒ ป๑ ป๒ ป๓ น๑ น๒ น๓ น๔ น๕ น๖ น๗ น๘ น๙
                           
ไฟล์ PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกานี้